Vilkår

For the English version, please scroll past the Norwegian version.

Følgende Vilkår gjelder forholdet mellom Laddel og kunden
(“Kunden”) som bruker Laddel sin(e) tjeneste(r) (“Tjenesten”).

Vilkårene er gjeldende fra tidspunktet Kunden aksepterer disse Vilkårene. Vilkårene godkjennes ved å opprette en brukerkonto eller ved å samtykke til Vilkårene gjennom bruk av Laddel sin(e) tjeneste(r).

Laddel drives av Laddel AS (org.nr. 926 935 356) med registrert adresse Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand.

Sist oppdatert: 27.03.2023


Betaling for tjenesten


Kundens forpliktelser


Kansellering av tjenesten


Varslinger og hendvendelser


Oppdateringer


Ansvarsfraskrivelse

Laddel er ikke ansvarlig dersom:


Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet dersom det oppstår konflikt mellom Laddel og Kunden. Dersom enighet ikke oppnås skal saken bli tatt til Agder Tingrett.Personvernerklæring

1 Personopplysninger som samles inn og behandles

Personopplysningene som blir samlet inn blir brukt til formålet som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Laddel behandler blant annet følgende personopplysninger:

Laddel samler ikke inn annen kortinformasjon. Kortdataen er kryptert og blir behandlet av betalingstjenesten Stripe. Verken eier av laderen, Laddel eller Stripe kan se kortinformasjonen. Stripe betalingsløsning blir blant annet brukt av Amazon og Facebook. Fullstendig innhold i Stripe Service Agreement kan du finne her: https://stripe.com/en-no/legal


1.1 Supporthendvendelser

Når du tar kontakt med vår support kan vi lagre opplysninger som:


1.2 Kundehenvendelser

Når du kontakter Laddel på e-post eller gjennom våre nettsider kan vi samle inn blant annet:


1.3 Kjøp av tilleggstjenester

Når du kjøper et tilleggs produkt eller en tjeneste fra Laddel, som for eksempel et skilt eller RFID-brikke, registrerer vi om relevant følgende opplysninger:

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Laddel, blir personopplysningene dine behandlet slik at vi kan behandle ordren, ferdigstille og gjennomføre transaksjonen og sende fakturaer. Kjøpshistorikken lagrer vi for å kunne bekrefte garantirettighetene dine.


2 Hvorfor Laddel innhenter personopplysninger

Laddel innhenter personopplysninger for å kunne drifte sine tjenester samt yte og tilby det beste tilbudet til våre kunder, leverandører og partnere. Informasjonen blir anvendt blant annet for:


3 Hvordan informasjon innhentes

Laddel samler inn personopplysninger gjennom forskjellige kilder.

Ved bruk av app benytter vi Google Maps API, les mer: https://policies.google.com/privacy.

Informasjonen innhentes blant annet gjennom:


4 Hvordan lagres og slettes informasjon

Informasjonen lagres så lenge det er behov ut fra formålet med oppbevaringen. Denne informasjonen blir lagret, behandlet og slettet i henhold til gjeldende lover. Informasjonen slettes ved å kontakte oss på e-post eller ved å slette din registrerte Laddel bruker.


5 Utlevering av informasjon til tredjepart

Vi deler nødvendig informasjon med partnere til den grad det er nødvendig for å gjennomføre/utøve vårt tjenestetilbud og medhørende tjenester som blir tilbudt.

Utover dette, selger eller deler ikke Laddel personopplysninger til utenforstående tredjeparter, med mindre det følger norsk lovgivning.


6 Rettigheter

Du har enhver tid rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og hvordan disse blir behandlet. Du kan også kreve endring og sletting av disse opplysningene.


Kontaktinformasjon

kontakt@laddel.no

Laddel AS, Andøyfaret 31, 4623 KristiansandTerms and Conditions

The following Terms and Conditions apply to the relationship between Laddel and the customer
(“Customer”) who uses Laddel's service(s) (“Service”).

The Terms are valid from the moment the Customer accepts these Terms. The Terms are approved by creating a user account or by consenting to the Terms through the use of Laddel's service(s).

Laddel is operated by Laddel AS (org.no. 926 935 356) with a registered address at Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand.

Last updated: 27.03.2023


Payment for the service


Customer obligations


Cancellation of the service


Notifications and communications


Updates


Disclaimer

Laddel is not responsible if:


Disputes

The agreement is governed by Norwegian law. Disputes shall be sought to be resolved amicably in case of conflict between Laddel and the Customer. If agreement cannot be reached, the case shall be brought before Agder District Court.Privacy Policy

1 Personal data that is collected and processed

The personal data that is collected is used for the purpose described in this privacy policy.

Laddel processes, among other things, the following personal data:

Laddel does not collect any other card information. The card data is encrypted and processed by the payment service provider Stripe. Neither the owner of the charger, Laddel, nor Stripe can see the card information. Stripe payment solution is used, among others, by Amazon and Facebook. You can find the complete content of the Stripe Service Agreement here: https://stripe.com/en-no/legal


1.1 Support inqurires

When you contact our support, we may store information such as:


1.2 Customer inqurires

When you contact Laddel by email or through our website, we may collect, among other things:


1.3 Purchase of additional services

When you purchase an additional product or service from Laddel, such as a sign or a RFID-tag, we will register the following information if relevant:

When you purchase a product or service from Laddel, your personal information is processed so that we can process the order, complete and execute the transaction, and send invoices. We store your purchase history to confirm your warranty rights.


2 Why Laddel collects personal data

Laddel collects personal data in order to operate its services and provide the best possible offer to our customers, suppliers, and partners. The information is used, among other things, for:


3 How information is collected

Laddel collects personal information through various sources.

When using the app, we use Google Maps API, read more: https://policies.google.com/privacy.

Information is collected through, among other things:


4 How information is stored and deleted

The information is stored for as long as it is necessary for the purpose of storage. This information is stored, processed, and deleted in accordance with applicable laws. The information is deleted by contacting us by email or by deleting your registered Laddel user.


5 Disclosure of information to third parties

We share necessary information with partners to the extent necessary to carry out our service offerings and related services that are offered.

Beyond this, Laddel does not sell or share personal information with unrelated third parties, unless required by Norwegian law.


6 Rights

You have the right at any time to request access to the information we process about you and how it is processed. You can also request changes and deletion of this information.


Contact information

kontakt@laddel.no

Laddel AS, Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand